Instytut Studiów Zaawansowanych został powołany przez Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego do prowadzenia badań naukowych i dydaktyki w obszarze najbardziej fundamentalnych problemów współczesnej kultury. Główną motywacją twórców Instytutu jest chęć stworzenia przyjaznego otoczenia dla poszukiwania odpowiedzi na współczesny kryzys demokracji liberalnej, wynikający z kryzysu więzi społecznej i wyobraźni społecznej. Zdając sobie sprawę, że żadna refleksja nie zastąpi działania i bezpośredniego zaangażowania na rzecz społeczeństwa, rozumiemy również konieczność istnienia przestrzeni dla refleksji wolnej od bezpośrednich zobowiązań czy praktycznego wymiaru.

Instytut Studiów Zaawansowanych nie jest politycznych think-tankiem. Ma nawiązywać do wieloletniej tradycji podobnych placówek badawczych (Institute for Advanced Study) – niepowiązanych z żadnymi organizacjami partyjnymi; korzystających ze wsparcia finansowego wyłącznie pod warunkiem zachowania autonomii w zakresie kierunków badań; nastawionych na długofalowe cele poznawcze przekraczające granice ustalonych dyscyplin; wchodzących we współpracę z innymi placówkami naukowymi oraz organizacjami na zasadach partnerskich.

Struktura Instytutu składa się z: Rady Instytutu złożonej z osób o ustalonej pozycji w świecie akademickim lub kulturalnym, z którymi Stowarzyszenie Brzozowskiego współpracuje od lat; Stałych Pracowników (permanent fellows), którzy razem z grupą Koordynatorów planują działania badawcze i dbają o rozwój instytucji; oraz zapraszanych do rocznej współpracy badaczy (visiting fellows) realizujących swoje projekty badawcze, na które składają się samodzielne badania, seminaria i wykłady, debaty z udziałem zaproszonych gości, publikacje cząstkowych wyników prac, a finalnie – książkowe opracowania. Instytut organizuje również stypendia naukowe, zapraszając do Polski zagranicznych badaczy lub wysyłając Polaków za granicę.

 

Inauguracja Instytutu Studiów Zaawansowanych w Warszawie odbyła się 11 października 2012
Wykład inauguracyjny zatytułowany Wyzwania stulecia wygłosił profesor Zygmunt BAUMAN.

 

Instytut Studiów Zaawansowanych w Warszawie powstał dzięki wsparciu Open Society Foundations.
The Institute for Advanced Study in Warsaw is supported by a grant from the Open SocietyFoundations.

INSTYTUT STUDIÓW ZAAWANSOWANYCH
ul. Foksal 16 II p.
00-372, Warszawa
tel. +48 22 505 66 90
instytut@krytykapolityczna.pl